REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego modoway.pl jest:

Investnet
Piotr Kamionowski
Ul. Władysława Reymonta 20
07-430 Myszyniec
NIP 758-23-63-996

KONTAKT ZE SKLEPEM:

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Władysława Reymonta 20, 07-430 Myszyniec
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@modoway.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

59 1870 1045 2078 1002 6420 0001
NEST BANK

2. KONTO

 1. Do założenia konta konieczne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych osobowych. Następnie do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta nie jest obowiązkowe, to klient decyduje o jego założeniu.
 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
 3. Korzyści zposiadania konta: możliwość sprawdzenia historii zakupów, otrzymywanie newsletterów.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienie w sklepie internetowym można złożyć na dwa sposoby:
 • założenie konta z loginem i hasłem,
 • złożenie zamówienia bez zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 1. Wypełnienie formularza i opłacenie zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 2. Wszystkie ceny produktów podane na stronie sklepu są cenami brutto.
 3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 4. Sklep www.modoway.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 5. Po przyjęciu i opłaceniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został podany przez Klienta w formularzu podczas składania zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do łączenia kilku zamówień.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienie od umowy w wypadku braku towaru na magazynie.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI I FORMA DOSTAWY

 1. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 2. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • płatność za pośrednictwem serwisu Tpay.
 1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej – koszt dostawy 15zł. Czas dostawy określony według regulaminu operatora pocztowego.

5. TERMIN PŁATNOŚCI

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24h od zawarcia Umowy Sprzedaży. Liczy się dzień obciążenia rachunku bankowego klienta. Po przekroczeniu tego terminu następuje odstąpienie od umowy Sprzedaży z winy Klienta.

6. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. Wysyłka następuje w ciągu 1-5 dni licząc dni robocze.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą w/w dni robocze nalicza się po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.

7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
 4. W wypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki prosimy o spisanie protokołu szkody z kurierem ułatwi to wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

8. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres kontakt@modoway.pl lub pocztą polską na adres Modoway Piotr Kamionowski ul. Tęczowy Las 1/41, 10-687 Bartąg. Zalecamy wysyłkę listem poleconym (rejestrowanym). Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pomocą paczkomatów i wysyłek za pobraniem.
 1. Zwracany towar nie może nosić śladów zużycia takich jak m.in. plamy po kosmetykach, przetarcia, inne zabrudzenia. Zwracany towarnależy zabezpieczyć co najmniej w takim samym stopniu jak w chwili doręczenia, zapakować oraz odesłać na adres: Modoway Piotr Kamionowski ul. Tęczowy Las 1/41, 10-687 Bartąg, wraz z paragonem/dowodem wpłaty, wszystkimi metkami i dołączonym wypełnionym formularzem zwrotu, który jest do pobrania na stronie modoway.pl
 1. Koszt zwrotu ponosi kupujący.
 2. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon/potwierdzenie wpłaty.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.modoway.pl oraz paragon/potwierdzenie wpłaty. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 5. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt na adres kontakt@modoway.pl.
 6. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
 7. Koszt wymiany towaru leżą po stronie klienta (opłata za koszt ponownej wysyłki jest po stronie klienta płatne przelewem).

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Formularz  odstąpienia od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@modoway.pllub pocztą polską na adres Modoway Piotr Kamionowski ul. Tęczowy Las 1/41, 10-687 Bartąg.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.
 1. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 2. Zwracany towar nie może nosić śladów zużycia takich jak m.in. plamy po kosmetykach, przetarcia, inne zabrudzenia. Zwracany towar należy zabezpieczyć co najmniej w takim samym stopniu jak w chwili doręczenia, zapakować oraz odesłać na adres: Modoway Piotr Kamionowski ul. Tęczowy Las 1/41, 10-687 Bartąg z paragonem/dowodem wpłaty, wszystkimi metkami i dołączonymwypełnionym formularzem zwrotu.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sklep modoway.pl realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.

OBJAŚNIENIE:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
 5. KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 7. PRODUKT– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. SPRZEDAWCA– Investnet Piotr Kamionowski ul. Władysława Reymonta 20, 07-430 Myszyniec
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.